Veelgestelde Vragen

Vragen over de verzekering

Logopedie Oost Gelre heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, je hebt hier geen aanvullende verzekering voor nodig. Logopedie valt onder het eigen risico. Voor personen onder de 18 jaar geldt het eigen risico niet.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
Het wettelijk eigen risico is voor 2024 vastgesteld op 385 euro.

Gemiste of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, deze kosten komen dus voor eigen rekening. Indien een behandeling niet of niet op tijd (24 uur van tevoren) wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht.
De kosten hiervoor bedragen 30 euro.

Logopedie zit in het basispakket, waardoor je hiervoor niet extra hoeft te verzekeren. 
De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico.
Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
De kosten voor logopedie voor kinderen/ jongeren zullen dus niet met het eigen risico verrekend worden. 
Lees hierover meer in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar.
Meer informatie over de vastgestelde tarieven is de vinden bij Overzicht Tarieven Logopedie 2024.

Contact

Het aanmelden voor een afspraak kan op verschillende manieren:
– De voorkeur bestaat voor het invullen van het digitaal het aanmeldformulier.
– Bellen: 0544 – 37 73 33; vanwege behandelingen zijn we niet altijd in staat de telefoon te   
   beantwoorden. De voicemail kan worden ingesproken en er zal zo spoedig mogelijk contact
   worden opgenomen.
– Mailen: info@logopedielichtenvoorde.nl
De mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

De praktijk is telefonisch bereikbaar wanneer de praktijk geopend is.
Buiten de openingstijden kun je een voicemailbericht achterlaten.
Wanneer wij aan het behandelen zijn is er vaak niet de gelegenheid om de telefoon op te nemen.
Ook dan kan er een bericht achter worden gelaten. Er wordt geprobeerd zo snel mogelijk terug te bellen.

Logopedie Oost Gelre houdt iedere eerste zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur een vrijblijvend inloopspreekuur.
Dit spreekuur vindt plaats in de logopediepraktijk aan de Rapenburgsestraat 48 in Lichtenvoorde.
Het spreekuur biedt de gelegenheid om persoonlijk, logopedische vragen voor te leggen.
Je kunt direct duidelijkheid krijgen of het wenselijk is de klacht door middel van logopedie aan te pakken. 
De logopedist kan er ook voor kiezen adviezen en/of oefeningen mee te geven.
Bellen of mailen mag uiteraard ook. Wees Welkom!  

Algemeen

Wanneer je je aanmeldt, dan word je op een korte aanmeldingenlijst geplaatst.
Afhankelijk van de eigen mogelijkheden wordt er zo snel mogelijk een afspraak ingepland bij een van de logopedisten.
Heb je voorkeur voor een bepaalde dag, bepaalde locatie of bepaalde logopedist, dan kan de wachttijd hierdoor wat langer zijn.

Logopedie is Direct Toegankelijk, je hebt in principe dus geen verwijzing nodig van een (huis)arts.
Alleen bij de zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland is een verwijzing van een (huis)arts altijd noodzakelijk.
Zorgverzekeraars verzoeken om een verwijzing bij een logopedische  behandeling die plaatsvindt op school. Het betreft hier dan één van onze nevenvestigingen.
Is een behandeling aan huis geïndiceerd, dan is hier eveneens een verwijzing voor nodig.

Logopedie Oost Gelre is Direct Toegankelijk. Zonder verwijzing van een arts is de praktijk te bezoeken.
De logopedist neemt dan een DTL-screening af. Deze screening is bedoeld om te bepalen of de hulpvraag inderdaad bij de logopedist thuishoort en of het noodzakelijk is dat er toch een de huisarts wordt bezocht.
De huisarts wordt op de hoogte gebracht van het starten van de logopedische behandeling door middel van een kort verslag.
In sommige gevallen is een verwijzing van een (huis)arts wel noodzakelijk. In dat geval vragen we een verwijsbrief bij de huisarts te halen.

Wij kunnen voor een school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of instantie voorlichting geven over logopedische vraagstukken.
Er kan een voorlichting op maat worden verzorgd voor bijvoorbeeld een ouderavond of tijdens een teambijeenkomst.
De organisatie van de bijeenkomst wordt aan de aanvrager overgelaten.

De praktijk onderhoudt contact met logopediepraktijken in de regio en verwijst waar nodig door of zorgt voor een mondelinge of schriftelijke overdracht.
Logopedie Oost Gelre is aangesloten bij Logopedieschakeleen professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten.
De praktijk heeft verbinding met andere zorgprofessionals. Wij maken deel uit van Kinderteam Oost Gelre  en het Extramuraal Expertiseteam Neurologie, Paramedie Ouderenzorg Oost Gelre en het Netwerk Oncologie Lichtenvoorde.
Kennis wordt gedeeld in voorlichtingsavonden. Scholen hebben de mogelijkheid om casussen te bespreken en/of advies in te winnen. Er vindt onderlinge afstemming plaats door middel van interdisciplinair overleg.

Behandeling

Bij het intakegesprek is nodig:
– Zorgpas;
– Geldig legitimatiebewijs;
– Indien verstrekt door (huis)arts of specialist, de verwijsbrief voor logopedie.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur. 

Een standaard logopedische behandeling duurt maximaal 25 minuten met uitzondering van extra lange behandelingen. Dit is inclusief het plannen van een vervolgafspraak. 

In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en eigen motivatie.
Het is lastig om een inschatting te geven hoe lang een logopedisch traject gaat duren, de logopedist probeert hier na de intake en het onderzoek een grove inschatting van te geven.

Een logopedische behandeling kan door middel van beeldbellen plaatsvinden.
Op het afgesproken tijdstip kan met de behandelend logopedist een behandelsessie middels Whereby videocontact plaatsvinden. Het inbellen gaat eenvoudig door op Telelogopedie op onze website te klikken.

Wij zijn geïnteresseerd in je mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit door QDNA (ZorgDNA) een onafhankelijk, gecertificeerd meetbureau.
Na afloop van een behandeltraject wordt hiervoor toestemming gevraagd. De vragen kunnen ten tijde van het laatste contact wordt ingevuld of je ontvangt deze per email.
Deelname is volstrekt vrijwillig en het onderzoek is anoniem. Je privacy is gegarandeerd goed beschermd. Je helpt ons hiermee eventuele verbeterpunten te ontdekken of inzichtelijk te maken waar wij goed in zijn.
Wil je meer weten? Vraag het ons! 

Door gebruikt te maken van Zorgmail en Zorgdomein kunnen wij garanderen dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging verstuurd en ontvangen wordt en dat niemand anders dan de ontvanger de inhoud van de e-mail kan lezen.

Logopedie Oost Gelre hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.
Deze hebben wij vastgelegd in onze Privacy Policy.

Wij zijn allen geregistreerd in het Kwaliteitregister Paramedici. Om onszelf te blijven ontwikkelen volgen wij regelmatig bij- en nascholingen en zijn wij lid van een kwaliteitskring.
We zijn verbonden aan de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
De praktijk blijft innoveren en meegaan in de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, behandelmogelijkheden en behandelmaterialen. Digitalisering heeft steeds meer zijn intrede in de praktijk gemaakt door video instructies, oefenapps en digitaal onderzoek.

Bij Logopedie Oost Gelre streven wij ernaar om zoveel mogelijk continuïteit te bieden van de behandelingen. Een behandeltraject wordt in beginsel gestart met een vaste behandelend logopedist. Toch kan waarneming nodig zijn in verband met ziekte, vakantie, verlof en/of studie. Waarneming gebeurt alleen in overleg met jou.
Tijdens schoolvakanties is de continuïteit van de logopedische behandeling zo veel mogelijk geborgd. Indien de school gesloten is, wordt de logopedische behandeling op een andere locatie voortgezet.

Als er klachten zijn over de logopedische behandeling, kun je dit het beste eerst voorleggen aan de behandelend logopedist en/of de praktijkhouder. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Visie
Logopedie Oost Gelre streeft naar goede, deskundige logopedische zorg op maat vanuit betrokkenheid. De hulpvraag van de cliënt en de omgeving staat centraal. Vakkundig en doeltreffend beantwoorden wij logopedische hulpvragen. Wij leveren zorg op maat. De kenwaarden van de praktijk zijn: zorgzaam, persoonlijk en professioneel.

Missie
Het aanbieden van logopedische behandelingen conform de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en de NVLF, waarbij Logopedie Oost Gelre zich zowel binnen als buiten de praktijk profileert. De logopedische zorg wordt volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten geboden. Actieve deelname aan netwerken en contact met andere disciplines leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg op lokaal niveau. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Goede logopedische zorg wordt gewaarborgd door afstemming met jou, deskundigheid,  transparantie, preventie en voorlichting.

Doelstelling
Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande logopedische zorg waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat  en de resultaten door afstemming en samenwerking behaald worden.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (u) en de zorgverlener (de logopedist) geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier.
Om aan deze eisen te voldoen heeft Logopedie Oost Gelre een Behandelovereenkomst opgesteld.
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. 

Boek 'Stokstaartjes op Ontdekkingstocht'

Het boek Stokstaartjes op ontdekkingstocht is te bestellen door de gegevens te mailen naar joyce@logopedielichtenvoorde.nl.
Er wordt een factuur verzonden na een gedane bestelling. De levering vindt plaats nadat het factuurbedrag is voldaan. Eén boek kost € 21,95 en de verzendkosten bedragen 3,90.
Voor nadere leveringsspecificaties bekijk je onze Algemene voorwaarden en Privacy Policy.

Het boek Stokstaartjes op ontdekkingstocht is geschreven door Joyce Vrijdag.
Het
 is geschikt als logopedisch behandelmateriaal bij fonologische articulatiestoornissen voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Het kan eveneens worden ingezet bij het stimuleren van diverse taalaspecten.
Het is leerzaam en leuk logopedisch materiaal dat gemakkelijk in de thuissituatie is in te zetten.
Download hier de gratis kleurplaat met het stokstaartje.

COVID-19

De praktijk is open voor de logopedische zorg. Er zijn maatregelen getroffen voor jullie en onze veiligheid. 
De logopedie kan indien gewenst in veel gevallen online worden voortgezet.

De regels vanuit de overheid zijn versoepeld.
In de praktijk komen kwetsbare groepen en ouderen.
Daarom hanteren wij nog de volgende regels:
– geen handen schudden
– was je handen voor en na de afspraak
– desinfecteer je handen in de wachtkamer
– kom alleen (als dat mogelijk is)
– zorg ervoor dat de wachtkamer niet vol bezet is,
   wacht desnoods even buiten onder het afdak kun je bij regen toch droog staan
– kom niet ruim van te voren naar de afspraak
– Ga thuis, voorafgaand aan de behandeling naar het toilet
– Hoest en nies in elleboog
– Houd 1,5 meter afstand van andere cliënten
– Neem bij klachten een zelftest af